Minnovations uppförandekod är kompassen som översätter våra värderingar till handlingar

Minnovations uppförandekod är ett ramverk för att omsätta Minnovations kärnvärden – ansvar, spetskompetens och respekt – i praktiken. Koden är företagens främsta styrdokument vad gäller hållbarhet och utgör tillsammans med Minnovations hållbarhetspolicy grunden för Minnovations hållbarhetsagenda. Koden, som är antagen av styrelsen, beskriver riktlinjerna för affärsetik, hälsa och säkerhet, relationer till anställda, respekt för mänskliga rättigheter, miljön och samhället som varje anställd ska följa. Koden antogs 2022 och är baserad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) riktlinjer för multinationella företag och de tio principerna i FN:s globala Kompakt.Ansträngningar för att främja sunda affärsmetoder, goda arbetsförhållanden och välbefinnande har sitt ursprung i Koden, men det är inte där de slutar. För att följa dessa ansträngningar analyserar vi risker, utbildar anställda och utvärderar våra egna och våra leverantörers anläggningar. En värderingsbaserad kultur är ett av fokusområdena för Minnovations hållbarhetsagenda, där kunskap och förståelse för uppförandekoden är ett av målen. Minnovation har ingen tolerans för alla former av oetiska affärsmetoder. Vår leverantörsstandard ska användas för att driva delade värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan.

 

Den innehåller principer som inkluderar affärsetik, relationer till anställda, respekt för mänskliga rättigheter och miljön. Koden är ett verktyg för att omvandla Minnovations kärnvärden – ansvar, spetskompetens och respekt – till handling. Uppföljning av implementeringen av uppförandekoden görs vid alla Minnovations enheter av Minnovations internrevisionsfunktion som rapporterar direkt till styrelsens revisionsutskott.

Ansvar

Vi har ett ansvar för varandra, kommande generationer och naturen. Vi ansvarar också för att vi alla känner oss trygga och trygga på jobbet och att vi ges möjligheter att utvecklas. När vi tar ansvar, lär oss mer och har roligt gör vi ett bättre jobb.

Förträfflighet

Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna, genom att förbättra oss själva, våra produkter och våra tjänster för att skapa en hållbart lönsam och förnybar framtid.

Respekt

Respekt för våra kollegor, kunder och affärspartners är självklart. Att behandla människor som jämställda och visa ömsesidig respekt främjar samarbete och gör att vi kan utvecklas – som människor och som företag.